Sökning: "semiotisk text och bild analys"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden semiotisk text och bild analys.

 1. 1. Intersemiotiska relationer inom multiplikationsuppgifter : En läromedelsgranskning av två läromedel anpassade för årskurs 3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nina Lundh; Nellie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Matematikundervisning; läromedelsgranskning; semiotisk resurs; multiplikation; multiplikativt tänkande; additivt tänkande; multimodalitet; multimodal analys; teckenvärldar; intersemiotisk relation; socialsemiotisk teori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två semiotiska resurser, det vill säga läromedlen Prima Matematik 3B samt Pixel Matematik 3B, presenterar olika multiplikationsuppgifter och vilka dess tillhörande teckenvärldar är. Vidare ämnar studien undersöka om dessa teckenvärldar, såsom exempelvis text och bild, anses samspela med varandra och således om intersemiotiska relationer kan påträffas i uppgifterna. LÄS MER

 2. 2. The Spirit of Travel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anna Oscarsson; [2017]
  Nyckelord :celebrity endorsement; ambassadörsskap; celebriteter; förkroppsligande; identifikation; marknadsföring.;

  Sammanfattning : I denna uppsats har två filmer ur kampanjserien The Spirit of Travel från lyxmodevarumärket Louis Vuitton analyserats med syftet att undersöka om det är någon skillnad i att marknadsföra sig med eller utan celebrity endorsement. De frågeställningar jag ämnat besvara är vilka kärnvärden och attribut som kommer tilltals, hur förkroppsligandet skiljer sig åt i de två filmerna samt vilken betydelse en celebritet kan ha för ett varumärke. LÄS MER

 3. 3. Gestaltningen av kvinnor i kvinnomagasin – nu och då

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Jonasson Falkengren; Mathilda Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :genus; gestaltning; framing; magasin; the male gaze; stereotyper; journalistik;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: D etta är en studie av den kvinnliga gestaltningen i två olika kvinnomagasin från olika årtionden. Studien berör hur kvinnan beskrivs och framställs i text samt bild i de studerade magasinen. Vi ämnar att jämföra resultatet mellan magasinen för att se om det finns några eventuella skillnader i gestaltningen. LÄS MER

 4. 4. Söndagsbrunch och fredagslunch : En semiotisk bild- och textanalys av influencers matbilder på Instagram samt responsen från följarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmie Olsson; Julia Thor; [2017]
  Nyckelord :influencer; micro celebrity; instagram; social media; power; semiotic; influencer; mikrokändis; instagram; sociala medier; makt; semiotik;

  Sammanfattning : Den här studiens problemformulering grundar sig i de underliggande maktstrukturer som finns på den sociala plattformen Instagram. Studien fokuserar på hur framstående Instagramprofiler, så kallade influencers, presenterar sina matbilder. LÄS MER

 5. 5. ”No Blood Should Hold us Back” : en genusanalys av Libresses mensskyddsreklam i Sverige från år 2010 till 2016

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Linn Rydstedt; [2017]
  Nyckelord :Menstruation; genus; representation; reklam; Libresse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur menstruation framställs och hur det feminina genuset representeras i fem av Libresse reklamfilmer publicerade från år 2010 till år 2016 på deras svenska Youtubesida, samt se om det finns några skillnader och likheter. Då det förefaller som om det växt fram en större grad av öppenhet och publika diskussioner om menstruation i dagens samhället är det av intresse att se om menstruationsskyddsreklam har förändrats i samma takt. LÄS MER