Sökning: "undervisningskulturer"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet undervisningskulturer.

 1. 1. Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catrin Lindehag Ahlqvist; [2021-02-08]
  Nyckelord :matematik; läromedel; lärarhandledning; undervisningskulturer; centrala idéer; sociokulturellt perspektiv; medierande redskap; epresentationsformer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. LÄS MER

 2. 2. ”Desto närmare källan desto bättre” Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Almingefeldt; [2020-08-11]
  Nyckelord :andraspråk; litteracitetspraktik; litteracitetshändelser; litteracitetsföreställningar; referatskrivande; textkompetens; studiekulturer; interimtext; akademisk litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker ett antal högutbildade svenska som andraspråksinläraresbeskrivning av upplevelsen av mötet med andraspråksundervisning som sker vidsvensk högskola/universitet och specifikt deras beskrivningar av upplevda hindersamt kunnigheter som krävs i tillägnandet av litteracitetshändelsen referatskrivandepå grundläggande nivå i svenska som andraspråk.Den teoretiska utgångspunkten som har utgåtts ifrån är socialkonstruktivistisktillsammans med teorin om motspråk i kombination med en sociokulturell syn pålitteracitet. LÄS MER

 3. 3. Flerkulturella Instrumentallärare : En studie om den flerkulturella bakgrundens betydelse för tre utlandsfödda instrumentallärares yrkesutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Berk Coban; [2013]
  Nyckelord :flerkultur; mångkultur; utlandsfödda instrumentallärare; kulturellt kapital; musik; identitet; lärartyper; flerkulturella instrumentallärare;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om lärare som har kommit till Sverige i vuxen ålder, utbildat sig här och är yrkesverksamma instrumentallärare i musik- och kulturskolor. Uppsatsens syfte är att utforska den flerkulturella erfarenhetens betydelse för utlandsfödda instrumentallärares yrkesutövande. LÄS MER

 4. 4. Likheter och skillnader mellan två lärares matematikundervisning om ental och tiotal inom ramen för årskurs två i Sverige och Libanon Rapport nummer: Ht-2611-015

  C-uppsats,

  Författare :Hiam Jacoub; Lamis Daher; [2011]
  Nyckelord :matematik; lektion; lärare; taluppfattning ental; ;

  Sammanfattning : Vi har valt att analysera två lektioner om ental och tiotal i årskurs 2 i matematikundervisningmellan två länder, Libanon och Sverige. Vårt syfte är att få en inblick i likheter ochskillnader i ett visst moment matematikundervisning i respektive länder. LÄS MER

 5. 5. Anspråk på det estetiska

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lena Aulin-Gråhamn; [2006]
  Nyckelord :Estetik; kultur; kunskap; demokrati; förskola; skola; lärarutbildning; offentlighet;

  Sammanfattning : Min uppsats är en textanalytisk studie som undersöker och värderar de anspråk på det estetiska som formulerats i skolans styrdokument under 1990-talets senare hälft och i dokument som formulerats av aktörer på fältet Kultur i skolan vid millennieskiftet. Studiens huvudsyfte är att ta fram och pröva begrepp med vars hjälp man kan undersöka och kvalificera en lärarledd estetisk praktik i förskola, skola eller lärarutbildning. LÄS MER