Sökning: "District-nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade ordet District-nurse.

 1. 1. Distriktssköterskors hälsofrämjande arbete med övervikt hos barn utifrån ett föräldraperspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Karlsson; Jasmin Henrixon; [2024]
  Nyckelord :Children; child care center; parents; family-centred care; health promotion work; overweight; Barn; barnavårdscentral; familjefokuserad omvårdnad; förälder; hälsofrämjande arbete; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt hos barn är ett växande folkhälsoproblem som hotar barns psykiska och fysiska hälsa. Distriktssköterskan har i uppdrag att främja barns hälsa i sitt arbete på barnavårdscentralen och kan med hjälp av familjefokuserad omvårdnad se till barnets helhet. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge råd och stöd till föräldrar, kring fysisk aktivitet i barnhälsovården : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Nord; Linn Wolfram; [2024]
  Nyckelord :advice; child health care; experience; nurse; physical activity; support; barnhälsovården; erfarenheter; fysisk aktivitet; råd; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktiviteten minskar både globalt och nationellt, vilket bidrar till ökad risk för ohälsa. Lite drygt två tredjedelar av barnen uppnår inte rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Barnets fysiska aktivitetsnivå påverkas bland annat av socioekonomiska och demografiska skillnader. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans ledarskap i hemsjukvård - ett förtroendefullt samarbete : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josephine Aarni; Linda Hornström; [2024]
  Nyckelord :Home health care; district nurse; to lead; experiences; Hemsjukvård; distriktssköterska; att leda; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom de närmsta åren kommer fler personer att behöva hemsjukvård i Sverige och den blir alltmer avancerad. Detta ställer höga krav på all vårdpersonal. Distriktssköterskan som ansvarar för patientens sjukvård i hemmet delegerar mer än hälften av sjukvårdsuppgifterna till omvårdnadspersonal. LÄS MER

 5. 5. Den okända folksjukdomen: Upplevelser och erfarenheter av endometrios : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Roya Aene; Louise Depraetere; [2024]
  Nyckelord :Attitudes; District Nurse; Endometriosis; Experience; Suffering; Bemötande; Distriktsköterska; Endometrios; Lidande; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios drabbar var tionde kvinna och innebär att endometrieliknande vävnad växer utanför livmodern vilket skapar smärta, inflammation och fibrosbildning. Symtomen innefattar exempelvis dysmenorré, kroniska buksmärtor, blödningsrubbningar och trötthet. LÄS MER