Sökning: "Financial Action Task Force FATF"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Financial Action Task Force FATF.

 1. 1. Kriminalisering av terrorismresor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Billing; [2015]
  Nyckelord :Terrorism; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom rättsdogmatisk och folkrättslig metod behandlar denna uppsats proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte och de internationella instrument som föranlett lagförslaget. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv undersöka de motstående intressen som lagförslaget innefattar. LÄS MER

 2. 2. Compliance - En gränsöverskridande undersökning i finansmarknadsrätt, bankrätt, värdepappersmarknadsrätt och straffrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pierre Johan Käll; [2015]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Intern styrning och kontroll; Compliancerisk; Självreglering; Compliancefunktion; Regelefterlevnad; Compliance; Finansmarknadsrätt; Finansrätt; Finansmarknad; Finanskris; Finansinspektionen; FFFS 2005:1; Bankrätt; Baselkommittén; Kapitaltäckningsreglerna; Systemrisk; Sveriges riksbank; RIX; Den stora bankkrisen i Sverige; Den globala finanskrisen; FI Dnr-1784; Värdepappersmarknadsrätt; Straffrätt; Penningtvättsdirektiv; Penningtvättslagen; EU; Globalisering; Mellanstatlig institution; Compliance Function; Compliance Risk; Comparative Law; Fiscal Law; Financial Market; Financial Crisis; Lehman Brothers; Financial Services Action Plan FSAP ; Banking Law; The Basel Committee; European Banking Authority EBA ; Criminal Law; Money Laundering Directive; Financial Action Task Force FATF ; Anti-Money Laundering AML ; Customer Due Diligence CDD ; Countering the Financing of Terrorism CFT ; Know Your Customer KYC ; Politically Exposed Persons PEPs ; Globalisation; Intergovernmental Institutions; The London Whale Case; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Financial markets have a central role in a well-working society and a bank has a central role on a well-functioned financial market. The characteristic of a bank’s business contributes to the financial ecosystem and promotes stability on the financial market. The society is undeniably becoming more and more globalised. LÄS MER

 3. 3. Efterlevnaden av internationella rekommendationer om förebyggande av penningtvätt

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Edina Maria Kristof; Maria Nilsson; [2013]
  Nyckelord :money laundering; regulatory; due diligence; Sweden; the Financial Action Task Force; FATF member countries; penningtvätt; reglering; kundkännedom; Sverige; Financial Action Task Force; FATF’s medlemsländer;

  Sammanfattning : Financial Action Task Force (FATF) är det främsta internationella organ som verkar i kampen mot penningtvätt, i syfte att utveckla och förbättra de nationella systemen, stärka ett lands finansiella säkerhet och stärka det internationella samarbetet. FATF`s rekommendationer, liksom dess ömsesidiga utvärderingsprogram, är så kraftfullt att de anses som en "gyllene standard" beträffande penningtvätt. LÄS MER

 4. 4. Penningtvätt - Bankernas ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Lööv; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; Penningtvättsdirektiven; Penningtvätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Money laundering is a topical subject. Money laundering is often linked to organized crime because of the ability to convert black money into white legitimate funds. The notion of money laundering is to disguise the origin of the illegal assets. LÄS MER

 5. 5. Prevalence of money laundering and its compliance in “Commercial Banks of Lahore, Pakistan”

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Ajmal Raza; [2008]
  Nyckelord :Money laundering; Anti money laundering; Compliance; Base l; Basel II; Know Your Customer KYC ; Non-Bank institution; Data Protection; Dormant Accounts; Terrorist Financing; Financial Action Task Force FATF ; Transaction Monitoring ;

  Sammanfattning : Main objective of this thesis is to discuss the method of money laundering used in Pakistan. We will discuss all this with help of a Processes and systems of banks in Pakistan. LÄS MER