Sökning: "barndomsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet barndomsforskning.

 1. 1. ”YouTube är allt!" : En kvalitativ undersökning om barns upplevelser av Youtube som social och kulturell plattform

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Stefanie af Björksten; [2020]
  Nyckelord :Youtube; barn; media; barnkultur; barndomsforskning; emotioner; generationsordning; polyfon roman; emoji; karnevalteori;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate why children spend time on Youtube. The study tries to answer the question why by taking part of childrens thoughts on Youtube as a digital room and what kind of feelings and emotions they experience while spending time there. LÄS MER

 2. 2. Framställningen av barn, förskola och motsvarande barninstitutioner : En analys av åtta bilderböcker mellan 1970-2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michelle Dahlsten; Robin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :notion of child; children s litterature; childhood; being; becoming; barnsyn; förskola; bilderböcker; daghem; barndomsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera åtta bilderböcker för att undersöka hur synen på barn, förskola och motsvarande barninstitutioner har framställts och förändrats i bild och text från 1970-talet fram till senare 2010-tal. Metoden har baserats på text- och bildanalys med hjälp av några av Nikolajevas analysverktyg för att undersöka bilderböckernas uppbyggnad, karaktärer och miljöer närmare. LÄS MER

 3. 3. Att bli vuxen – “Det är en världslig sak” : En skev läsning av Karlsson på taket som en normbrytande vuxenkaraktär

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Gabriella Fischer; [2020]
  Nyckelord :Barnkultur; Karlsson på taket; Astrid Lindgren; barnlitteratur; vuxen; barn; maktrelation; ålder; vuxennorm; kritiska åldersstudier; barndomsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera Astrid Lindgrens berättelse om Karlsson på taket. Fokus ligger på att urskilja de attribut som gör att Karlsson kan betraktas som en vuxen karaktär. Därefter har en skev läsning gjorts med syfte att uppmärksamma hur hans agerande som vuxen kan anses bryta mot vuxennormen eller inte. LÄS MER

 4. 4. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 5. 5. "jag svärdade dig" : En studie av barns lek och interaktion på en mobil förskola

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Andersson; [2016]
  Nyckelord :barndomsforskning; mobil förskola; kamratkultur; tolkande reproduktion; interaktionsutrymme; tillträdesstrategier; videoobservation;

  Sammanfattning : Mobila förskolan finns idag i ett dussintal kommuner i Sverige. Utbyggnaden av verksamheten har motiverats av platsbrist, lokalbrist och en pedagogik som är bra för barnen. Inga större studier har gjorts av mobila förskolan och vi vet därför inte hur denna verksamhetsform påverkar barnen. LÄS MER