Sökning: "chefers kommunikation"

Visar resultat 16 - 20 av 127 uppsatser innehållade orden chefers kommunikation.

 1. 16. “Vi leder på ett helt annat sätt än man någonsin har gjort förut” : En studie om chefers upplevelse av att leda i krissituationer inom detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Berggren; Elin Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :crisis management; Situational leadership; leading through crisis; Krishantering; situationsanpassat ledarskap; att leda i kris;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur chefer upplever ledarskap i krissituationer. Studien närmar sig syftet genom att ta utgångspunkt i följande tre frågeställningar: Hur upplever chefer att deras ledarskap förändras i kris? Vilka utmaningar och problem uppstår i krissituationer? Vilka typer av strategier använder chefer för att möta de utmaningar och problem som uppstår i kris? Vi har utgått från krisen som orsakas av Covid-19 pandemin under 2020, men vår ambition är att resultatet ska kunna appliceras även på andra typer av kriser. LÄS MER

 2. 17. Talar vi liksom samma språk? : En kvalitativ studie om chefers och medarbetares upplevelse av en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Agnes Standar; Frida Persson; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Organisationskultur; Motstånd; Ledarskap; Förändringsstrategi;

  Sammanfattning : År 2014 startade ett utvecklingsarbete på Arbetsförmedlingen. Organisationsförändringen handlade främst om digitalisering, budgetnedskärningar och varsel som berörde ett stort antal medarbetare år 2019. LÄS MER

 3. 18. Implementering av en ny ledningsmodell : En studie av chefers förutsättningar för en ny ledningsmodell med fokus på tillitsbaserad styrning och ledning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Moa Sand; [2020]
  Nyckelord :förändring av kultur; förändringsprocess; innovation; tillitsbaserad styrning och ledning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks införandet av tillitsbaserad styrning och ledning på en offentlig organisation. Denna kvalitativa intervjustudie utgår ifrån chefers perspektiv med syfte att undersöka chefers förutsättningar för införandet. LÄS MER

 4. 19. EN OMORGANISATION UR ETT LEDNINGSPERSPEKTIV : UPPLEVELSER AV PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ UNDER EN PÅGÅENDE OMORGANISATION

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Betty Gunes; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; psychosocial work environment; demand; control; support and resources; Organisationsförändring; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; stöd och resurser;

  Sammanfattning : Omorganisationer har blivit allt vanligare och påverkar majoriteten av anställda och deras psykosociala arbetsmiljö, både medarbetares men också chefers. Syftet med studien var att undersöka hur ledningsgruppen i ett företag upplevde en organisationsförändring samt hur förändringen påverkade deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 20. Chefers ledarskap under pandemins framfart -En intervjustudie om hur chefers ledarskap har förändrats av distansarbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Bejstam; Lina Domberg; [2020]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; distance leadership; virtual communication; situational leadership;

  Sammanfattning : During the year 2020 the world was struck by the covid-19 pandemic. Due to this, many businesses asked their employees to work from home (Sheehan, 2020) and thus presented organizational leaders with new challenges. Leaders started to operate their teams through virtual communication channels. LÄS MER