Sökning: "organisation teori rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden organisation teori rekrytering.

 1. 1. Organisationskultur i bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Annie Holst; [2020]
  Nyckelord :Organisationskultur; ledarskap; lärande; distans; erfarenhetslärande; bemanningsbranschen; rekrytering; konsult; konsultchef.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Globaliseringens påverkan på marknaden leder till att fler och fler företag har ett behov av att använda sig av tillfällig- arbetskraft. Med tillfälligarbetskraft kan de snabbare an- passa sig efter variationen i marknadens efterfråga. Det skapar en flexibilitet och en lägre kostnadsstruktur. LÄS MER

 2. 2. "Vi borde ha en bättre strategi - men nej..." En kvalitativ studie om SM-veckans arbete med volontärer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Rohlén; Lina Hörnbäck; [2019]
  Nyckelord :SM-veckan; Volontär; Organisation;

  Sammanfattning : Syfte: “Syftet med studien är att identifiera hur SM-veckans lokala organisation arbetar med att utveckla och bibehålla ett hållbart arbetssätt kring volontärer.” Metod: Denna studie är utformad enligt en kvalitativ fallstudie. LÄS MER

 3. 3. HR-funktionen som stöd vid kompetensförsörjning. En kvalitativ studie av HR-funktionens stöd till cheferna i en offentlig organisation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lisa Bertilsson; Clara Svensson; [2018]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; HR-stöd; Offentlig organisation; relationer; samverkan; ansvarsfördelning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har genomförts i Lunds kommun och syftat till att beskriva och analysera, med utgångspunkt i HR-medarbetares upplevelser, hur HR-funktionen stödjer chefer i arbetet med kompetensförsörjning i en offentlig organisation. En avgränsning har gjorts genom valet att endast studera HR-medarbetares upplevelser kring stödet till cheferna i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Vågar du testa? : En kvalitativ studie om chefers upplevelse av första tiden i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Andrea Elfman; Filip Björk; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk socialisering; introduktion; rekrytering; tester och analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur introduktionen av nyanställda chefer inom en specifik organisation upplevts och genomförts. För att nå detta syfte har vi utformat två frågeställningar vi hoppas kunna besvara. LÄS MER

 5. 5. Mannen, myten, legenden : entreprenören som arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filippa Edfast; Charlotta Frihager; Emma Sjulin; [2018]
  Nyckelord :entrepreneur; entrepreneurship; traits; behavior; recruitment; employment; entreprenör; entreprenörskap; egenskaper; beteenden; rekrytering; anställning;

  Sammanfattning : Sedan 2011 finns entreprenörskap inskrivet i läroplanen för grundskolan. Mycket teori finns om entreprenören och entreprenörskap, men lite forskning finns som berör anställning av entreprenörer. LÄS MER