Sökning: "C-uppsats motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden C-uppsats motivation.

 1. 1. Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare : En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henric Mattsson; Louise Pedersen; [2021]
  Nyckelord :The Big Five; personality traits; normal narcissism; intrinsic motivation; extrinsic motivation; performance; turnover intention; realtor; The Big Five; personlighetsegenskaper; normal narcissism; inre motivation; yttre motivation; prestation; avsikten att lämna arbetsplatsen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare – En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Henric Mattsson och Louise PedersenHandledare: Dr. Jonas KågströmDatum: 2021 – Juni  Syfte: Många fastighetsmäklare väljer att sluta inom yrket de första åren, vilket bidrar till en stor kostnad för företagen. LÄS MER

 2. 2. MOTIVERANDE LEDARBETEENDEN I FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN : Ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Israelsson; Vincent Lanner; [2021]
  Nyckelord :internal competition; motivation; leaders; real estate agent; path-goal theory; intern konkurrens; motivation; ledare; fastighetsmäklare; målvägsteorin;

  Sammanfattning : Titel: MOTIVERANDE LEDARBETEENDEN I FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN - Ur ett ledarskapsperspektiv Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Rasmus Israelsson & Vincent Lanner Handledare: Monika Wallmon Examinator: Svante Brunåker Datum: Juni 2021 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur motiverande ledarbeteenden tar sig uttryck inom specifika fastighetsmäklarföretag. Med fokus på målvägsteorin och intern konkurrens. LÄS MER

 3. 3. Ett bra ledarskap : En intervjustudie om vad skolpersonal uppfattar sombra ledarskap i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Aron Gunta; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsstil; kommunikation; motivation;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan. I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring. LÄS MER

 4. 4. Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i SME : - En studie om motiv vid implementeringen av CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Ahlgren; Frida Ahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Small and medium-enterprises SMEs ; implementation; motives; Corporate social responsibility CSR ; Små och medelstora företag SME ; implementering; motiv;

  Sammanfattning : Titel: Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i SME - En studie om motiv vid implementeringen av CSR i svenska SME  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  Författare: Elin Ahlgren och Frida Ahlstedt Handledare: Tomas Källquist och Pär Villhelmson  Datum: Juni - 2018 Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning presenterar flertalet motiv vid implementering av CSR. Motiven ökar medvetenheten kring varför företag genomför implementering av CSR. LÄS MER

 5. 5. Kompetens, autonomi och samhörighetens betydelse för arbetsmotivation : En studie om medarbetares motivation inom upplevelseindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Tangen; Pauline Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Experience economy; employee motivation; competence; autonomy; relatedness; Self-Determination Theory; Servant Leadership; Upplevelseindustrin; arbetsmotivation; kompetens; autonomi; samhörighet; Self-Determination Theory; Servant Leadership;

  Sammanfattning : Titel: Kompetens, autonomi och samhörighetens betydelse för arbetsmotivation – En studie om medarbetares motivation inom upplevelseindustrin Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Josefin Tangen, Pauline Wiberg   Handledare: Monica Wallmon, Maria Fregidou-Malama   Datum: 2018 – januari   Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur individens grundläggande behov av kompetens, autonomi och samhörighet påverkar arbetsmotivation inom upplevelseindustrin.   Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER