Sökning: "C-uppsats motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden C-uppsats motivation.

 1. 1. Ett bra ledarskap : En intervjustudie om vad skolpersonal uppfattar sombra ledarskap i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Aron Gunta; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsstil; kommunikation; motivation;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan. I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring. LÄS MER

 2. 2. Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i SME : - En studie om motiv vid implementeringen av CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Ahlgren; Frida Ahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Small and medium-enterprises SMEs ; implementation; motives; Corporate social responsibility CSR ; Små och medelstora företag SME ; implementering; motiv;

  Sammanfattning : Titel: Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i SME - En studie om motiv vid implementeringen av CSR i svenska SME  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  Författare: Elin Ahlgren och Frida Ahlstedt Handledare: Tomas Källquist och Pär Villhelmson  Datum: Juni - 2018 Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning presenterar flertalet motiv vid implementering av CSR. Motiven ökar medvetenheten kring varför företag genomför implementering av CSR. LÄS MER

 3. 3. Kompetens, autonomi och samhörighetens betydelse för arbetsmotivation : En studie om medarbetares motivation inom upplevelseindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Tangen; Pauline Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Experience economy; employee motivation; competence; autonomy; relatedness; Self-Determination Theory; Servant Leadership; Upplevelseindustrin; arbetsmotivation; kompetens; autonomi; samhörighet; Self-Determination Theory; Servant Leadership;

  Sammanfattning : Titel: Kompetens, autonomi och samhörighetens betydelse för arbetsmotivation – En studie om medarbetares motivation inom upplevelseindustrin Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Josefin Tangen, Pauline Wiberg   Handledare: Monica Wallmon, Maria Fregidou-Malama   Datum: 2018 – januari   Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur individens grundläggande behov av kompetens, autonomi och samhörighet påverkar arbetsmotivation inom upplevelseindustrin.   Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Trivsel på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om faktorer för trivsel på servicenära arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kim Vidén; [2017]
  Nyckelord :Job satisfaction; social interactions; internal- and external factors.; Arbetstrivsel; sociala interaktioner; inre- och yttre faktorer.;

  Sammanfattning : The workplace is a place where many people spend a lot of their awake time. It is a place where many people have the main part of their social contexts, and because of this, it is considered relevant to investigate job satisfaction closer to gain a deeper understanding of the subject. LÄS MER

 5. 5. Motivation till naturkunskap : En studie av elevers motivation till att lära naturvetenskap i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Ida Quvang; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Intresse; Naturkunskap; Naturvetenskap; Lärande; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats i lärande var vinna kunskap om elevers motivation till ämnet Naturkunskap. Studien genomfördes i två gymnasieklasser med inriktning mot samhällsvetenskap. Totalt deltog 35 elever och deras gemensamma lärare i studien. LÄS MER