Sökning: "socialkonstruktionism teori"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden socialkonstruktionism teori.

 1. 1. LESS IS MORE - en organisationsteoretisk studie om arbetstidsförkortning och friskvård i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Ahlin; [2019-02-18]
  Nyckelord :Förskola; Arbetstidsförkortning; Friskvård; Skolutveckling; Kvalité; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla kunskap om, och i så fall på vilket sätt försöket har påverkat förskolans verksamhet och personalens hälsa. Frågeställningar:Vilka hälsoeffekter hos personalen synliggörs i försöket?Hur påverkas förskolans verksamhet av försöket och hur kan detta förstås i ett kvalitéts- och skolutvecklingsperspektiv?Teori:Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt samt ett nyinstitutionellt perspektiv på organisationer. LÄS MER

 2. 2. "Ingen kan tysta oss" : En narrativ visuell textanalys av hur kvinnor som lever i eller har lämnat prostitution konstruerar sig själva på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Amanda Hernström; Thilda Sohl; [2019]
  Nyckelord :Prostitution; socialt arbete; feministisk teori; socialkonstruktionism; narrativ visuell textanalys; Instagram;

  Sammanfattning : Prostitution som fenomen och prostituerade kvinnor har både i en historisk och nutida kontext konstruerats som ett problem. Under och i efterdyningarna av #MeToo-uppropet 2017 har internetplattformen Instagram fyllt en funktion för kvinnor där de ges möjlighet att föra sociala upprop. LÄS MER

 3. 3. LCHF ett (o)hälsosamt kostval. : En diskursanalytisk studie av mediers framställning av LCHF.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Rimeus; Hanna Westlund; [2019]
  Nyckelord :LCHF; health; media; diet; discourse; social construction; Diskursanalys; LCHF; hälsa; diet; diskurs; social konstruktion;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera den diskursiva kampen kring dieter. Vi har satt fokus på hur kontroverser kring dieten LCHF gestaltas i media. LCHF är en diet som innebär att man håller en kost som till grunden innebär ett lågt intag av kolhydrater och ett högt intag av fett. LÄS MER

 4. 4. KVINNA OCH CHEF : En diskurspsykologisk uppsats om hur kvinnor som är chefer framställer chefskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Emersson Vallqvist; [2019]
  Nyckelord :leadership; discourse; interpretation repertoire; subject position; social constructionism; discourse psychology; chefskap; diskurs; tolkningsrepertoar; subjektsposition; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera hur kvinnor som är chefer framställer chefskapet och svara på frågeställningen på vilka sätt chefskapet konstrueras samt vilka villkor och förväntningar som finns utifrån kvinnornas konstruktioner. Totalt intervjuades sex kvinnliga chefer i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Jag, vi, dem och de med psykisk ohälsa - Förskollärares berättelser om psykisk ohälsa bland barn utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Hagström; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; Förskola; Förskollärare; Positionering av subjekt; Psykisk ohälsa bland barn; Social konstruktion; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland barn har ökat i Sverige, men vad psykisk ohälsa är kan ses beroende av vilken bild av psykisk ohälsa som är rådande i en speciell kontext. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares berättelser om psykisk ohälsa bland barn. LÄS MER