Sökning: "tillståndsansökan"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet tillståndsansökan.

 1. 1. Utformning av förenklad metod för beräkningar av luftföroreningar från industrier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Jenny Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Air pollution; nitrogen dioxide; heating plant; AERMOD; Luftföroreningar; kvävedioxid; värmeverk; AERMOD;

  Sammanfattning : Luftföroreningar skadar människors hälsa och orsakar miljöproblem. Luftföroreningar kommer från många olika källor och ett stort bidrag står transporter och industrier för. Förbränningsanläggningar är en sorts industrier som bidrar med föroreningar av exempelvis kväveoxider, partiklar och koldioxid. LÄS MER

 2. 2. Försämring av vattenstatus : ramvattendirektivets krav på icke-försämring och dess rättsverkan vid tillståndsansökan enligt miljöbalken ur ett hållbarhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Spejare; [2016]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lönsamhetsanalys för nybyggnation av små vattenkraftverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Simon Björklund; Niklas Öhman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att anpassa samhället till en koldioxidsnål ekonomi är det viktigt att tillgängliga förnyelsebara och utsläppsfria energikällor utnyttjas till full kapacitet. Vattenkraften spelar i denna mening en viktig roll eftersom befintlig teknologi är välutvecklad och tillgänglig. LÄS MER

 4. 4. Miljöbedömning : Miljökonsekvensbeskrivning för prövning av muddring i Natura 2000-området Nordre älvsestuarium

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Ekologi och miljövetenskap

  Författare :Therese Olsson; [2014]
  Nyckelord :Dredging; estuary; eelgrass; compensation measures and climate change; Muddring; estuarium; ålgräs; kompensationsåtgärder och klimatförändringar;

  Sammanfattning : Nordre älv är ett av två utflöden från Sveriges största vattendrag Göta älv. Estuariet som består av älvens mynning och en del av skärgården, är speciellt med blandning av sött och salt vatten och är utpekat till bland annat Natura 2000-område. LÄS MER

 5. 5. Hyresrätt - ett lovligt byte. Om byten från hyresrätt till ägt boende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Riad Aliefendic; [2014]
  Nyckelord :boenderätt; hyresrätt; fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bytesrätten har utvecklats i samklang med den svenska bostadspolitiken. Under tidigt 1900-tal fanns det en stark liberal inställning till relationen mellan hyresgäster och hyresvärdar. I 1907 års nyttjanderättslag (1907:36), NyttjL, gällde grundläggande avtalsrättsliga principer. LÄS MER