Sökning: "Nina Berglund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Nina Berglund.

 1. 1. Förstföderskors upplevelser av att helamma i sex månader - en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Berglund; Filippa Bräutigam; [2021-04-21]
  Nyckelord :amning; helamning; förstföderska; barnmorska; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: To support the natural process of breastfeeding is an important task inmidwifery. For a midwife to be able to do this she needs knowledge about all the dimensionsof breastfeeding: The biological, existential, and the cultural. To breastfeed for six months hasshown to have great health benefits for both mother and child. LÄS MER

 2. 2. Blanknings påverkan på aktieavkastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nina Berglund; Hanna Brännström; [2017]
  Nyckelord :Short selling; panel data; equity return; regression analysis; blankning; paneldata; aktieavkastning; regressionsanalys.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka om blankning påverkar aktieavkastning på den svenska börsen. Metod: Data, hämtad från Thomson Reuters Datastream, Nasdaq OMX Nordic samt Finansinspektionen, har sammanställts i Microsoft Excel. Regressioner har sedan körts i EViews med den bearbetade datan. LÄS MER

 3. 3. Styrningsmentalitet i anhörigsverige : En kritisk granskning av styrdokument för anhörigstöd med inriktning på anhöriga till närstående med beroendeproblem

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Berglund; [2016]
  Nyckelord :Anhörig; Anhörigperspektiv; Anhörigstöd; Anhörigomsorg; Omsorgsansvar; Medberoende; Beroende; Missbruk; Beroendevård; Perspektivanalys; Välfärdsstyrning; Governmentality; Styrningsmentalitet; Responsibilisering; Autonomi; Styrningsteknik; Kategorisering; Politisk rationalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om anhörigstöd genom att kritisk granska hur anhöriga till närstående med beroendeproblem konstrueras i lagstiftning och styrdokument för anhörigstöd och hur detta påverkar rätten till, och utformningen av, anhörigstöd. Studien har genomförts med en deduktiv governmentalityansats, ett perspektiv som kännetecknas av ett intresse för hur statens styrningsmentalitet, rationalitet och tekniker för styrning medieras via olika former av lagstiftning, policydokument och operativa riktlinjer. LÄS MER

 4. 4. Resemagasinens paradoxala verklighet : En studie om webbaserade resemagasin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Sanna Berglund; Nina Dizdarevic; [2013]
  Nyckelord :Servicescape; virtual servicescape; word of mouth; interaction; services; value and quality.; Servicelandskap; virtuella servicelandskap; tjänster; word of mouth; interaktion; värdeskapande och kvalité;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine online travel magazines as an information source and as a virtual service scape. The traditional travel magazines are facing a change due to the technological development and the web has become an important platform for both customers and companies. LÄS MER

 5. 5. How nurses at a state health clinic in Namibia work to reduce diarrheal diseases among children under five years of age. : - How do they work preventive and what obstacles are they facing? -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Maria Andreasson; Nina Berglund; [2013]
  Nyckelord :Förebyggande vård; barn; diaresjukdomar; Namibia;

  Sammanfattning : Background: Diarrheal diseases are one of the leading causes in the world that leads to mortality for children under the age of five. A very common factor for an undeveloped country’s lower class is that the access to clean water, sanitation, education and the right nutrition for children are lacking. LÄS MER