Sökning: "blickteori"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet blickteori.

 1. 1. Fighting Games under the Queer Gaze : An analysis on the characters of Street Fighter V

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Mio Wilund; [2022]
  Nyckelord :computer games; male gaze; queer theory; character design; gender in video games; gaze theory; datorspel; manlig blick; queerteori; karaktärsdesign; kön i datorspel; blickteori;

  Sammanfattning : Critical examination on the topic of gender representation, sexualisation, video gamecharacters and their designs is not untreated ground, and has been analysed using variousmethods; qualitatively, quantitatively (Tompkins & et. al., 2020), and textually. LÄS MER

 2. 2. Säljande ideal : - En feministisk analys av influencer marketing på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnea Engelbrektsson; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencers; Commercial videos; Sociala media; gender representation; visual communication; verbal communication; Influencer marketing; Influencers; Reklamfilm; Sociala medier; könsframställning; visuell kommunikation; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur kvinnoideal och värderingar reproduceras på Instagram genom att undersöka hur de gestaltas i reklamfilm som använder influencer marketing. Genom att analysera och jämföra den visuella gestaltningen med det verbalt uttryckta i samband med betalda samarbeten kan frågeställningarna besvaras. LÄS MER

 3. 3. Instagram och ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kajsa Kindberg; Paula Jönsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks 20 Instagramkonton från ungdomar i åk 9. Syftet med undersökningen är att bidra till en ökad förståelse kring ungdomars publicering av bilder på sociala medier med specifikt fokus på Instagramkultur. LÄS MER

 4. 4. Hard as iron or Hot as hell : En kvalitativ textanalys av kvinnoframställningar i Close-Up Magazine och Sweden Rock Magazine

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :David Jönsson; Sofia Bergström; [2015]
  Nyckelord :Stereotypes; metal magazines; qualitative textual analysis; subculture; gender; semiotics; feminist theory; social constructivism; Close-Up Magazine; Sweden Rock Magazine; Stereotyper; hårdrocksmagasin; kvalitativ textanalys; subkultur; genus; semiotik; feministisk teori; socialkonstruktivism; Close-Up Magazine; Sweden Rock Magazine;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att genom en genusvetenskaplig och socialkonstruktivistisk ansats undersöka hur kvinnor framställs i de svenska hårdrocksmagasinen Close-Up Magazine och Sweden Rock Magazine. Då majoriteten av den genusrelaterade medieforskningen har intresserat sig för reklam- och modebilder finns en kunskapslucka kring hur kvinnor framställs i bilder inom genrer vid sidan av dessa. LÄS MER

 5. 5. Gotik, rock och genus : En intermedial studie om den gotiska litteraturens inverkan på tre av rockgruppen The Cures musikvideor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Johanna Burell; [2014]
  Nyckelord :Litteratur; gotik; genus; The Cure; musikvideo; intermedialitet; psykoanalys; queer; blickteori; semiotisk bildanalys; transformation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka litterära gotiska motiv och begrepp som rockbandet The Cure använder sig av i sin visuella estetik, närmare bestämt i tre av deras musikvideor: "Charlotte Sometimes (1981), "The Lovecats" (1983) och "Lullaby" (1989). Analysen och undersökningen utgår från teorier kring semiotisk bildanalys samt ett intermedialt perspektiv där det tidigare skrivna ordet transformeras till visuella bilder. LÄS MER