Sökning: "lästeorier"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet lästeorier.

 1. 1. Generationen som inte vill läsa — en modern myt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lynn Balheden; [2020-09-28]
  Nyckelord :Läsning; litteraturläsning; litteraturundervisning; läsundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnet; högstadiet; läsmotivation; läslust; läsupplevelse; lästeorier; Self-determination Theory; SDT; Bildung; bildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas läsande minskar i rask takt och att allt fler av dem endast läser om de måste. LÄS MER

 2. 2. Att inleda lektionen med läsning : En studie om integrerat läsande i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linnea Borg; [2019]
  Nyckelord :integrated reading; Reading Zone; reading theories; literature; fiction; reading; high school; teachers; effects of reading; integrerat läsande; Reading Zone; lästeorier; litteratur; skönlitteratur; läsning; gymnasieskola; lärare; läsningens effekter;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks ett läsprojekt som en svensk gymnasieskola genomfört. Under projektet har man arbetat med integrerat läsande som handlar om att inleda varje lektion, oavsett ämne, med en kort stund läsning av skönlitteratur i syfte att väcka läslust och förbättra elevernas läs- och språkförmåga. LÄS MER

 3. 3. RTI på sfi RTI. (Respons To Intervention) för kortutbildade sfi-elever med fokus på avkodning och läshastighet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Axmarker; [2017]
  Nyckelord :sfi; kortutbildade; lässvårigheter; avkodning; RTI; förebyggande undervisning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Elever inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) som inte har utvecklat läs- och skrivförmåga på sitt modersmål ska få läs- och skrivinlärning inom ramen för sfi-utbildningen Det finns ett forskningsbehov att didaktiskt följa dessa elevers väg mot att bli litterata, i synnerhet för elever med läs- och skrivsvårigheter.Lästeorier bygger på att läsning handlar både om avkodning och förståelse (Kamhi & Catts, 2014) men i andraspråksforskningen har man inte forskat lika mycket på avkodning som man forskat på läsförståelse (Hyltenstam, 2010). LÄS MER

 4. 4. Det sitter mycket i huvudet och mycket i fingrarna. Läsundervisning i grundsärskolans senare år.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angelica Molin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur tre lärare undervisar i svenska i grundsärskolans senare år för att främja elevernas läslärande. För att besvara syftet utformades fyra frågeställningar kring fastställande av läsnivå, individanpassning, användande av läsmetod och främjande arbetssätt i läsundervisning. LÄS MER