Sökning: "distance leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden distance leadership.

 1. 1. ”Mer synlig som ledare för alla” - En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkas i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Paulina Zayer; Tania Rolandsson; [2019-09-03]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserade kontor; ABW; cellkontor; ledarskap och förändringsarbete;

  Sammanfattning : The aim of the current study was to examine how an organisation implemented a move from traditional cell offices to an Activity Based Working (ABW) office, and how leadership was affected by this change. Our intention was to examine the different types of support that leaders received from their organisation during the change. LÄS MER

 2. 2. ”Hör jag inget så förväntar jag mig att allt är som det ska”: en studie om distansledarskapets utmaningar gällande att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön : En kvalitativ studie hos Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Petra Grönoset; Emma Hampgård; [2019]
  Nyckelord :Distance leadership; psychosocial presence; psychosocial illness; psychosocial work environment; communication; Distansledarskap; psykosocial närvaro; psykosocial ohälsa; psykosocial arbetsmiljö; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen för distansledarskapets utmaningar med att förebygga och hantera psykosocial ohälsa vid Trafikverket. För att uppnå syftet har ett kvalitativt metodval med semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod där intervjuer skett med både chefer och medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap på distans : Förutsättningar, utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Billquist; [2019]
  Nyckelord :distance leadership; leader-member exchange theory; work- related sense of coherence;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av sammanhang låg till grund för intervjuguiden. LÄS MER

 4. 4. Vilken rektor önskas? En kvalitativ studie av den statliga rektorsutbildningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Alkeberg; [2019]
  Nyckelord :Rektorsprogrammet; förvaltningschef; styrning; ledning; Bacchi; rektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the governance of the education for principals, and what type of manager for Swedish schools the content of the education represents. The different manager types is influenced by Lennart Lundquists theory of five managers for the public sector. LÄS MER

 5. 5. Triangeldrama i trepartsförhållandet : En kvalitativ studie om konsultchefers hälsofrämjande ledarskap i bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Robin Kuru; Sam Knijnenburg; [2019]
  Nyckelord :Health-promotion; leadership; tripartite; distance-leadership; consultant-manager; staffing-industry.; Hälsofrämjande; ledarskap; trepartsförhållande; distansledarskap; konsultchef; bemanningsbranschen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för konsultchefers uppfattningar om vilka konsekvenser trepartsförhållandet mellan konsult, konsultchef och uppdragsgivare har på det hälsofrämjande ledarskapet. Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt med en abduktiv forskningsansats. LÄS MER