Sökning: "mjuka värden"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden mjuka värden.

 1. 1. Vägen in till finrummet som akademitränare i svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Antoine Meunier; Taha Nemae; [2021-10-22]
  Nyckelord :fotbollstränare; rekrytering; svensk elitfotboll;

  Sammanfattning : Svensk elitfotboll bedriver idag en aktiv kommersiell verksamhet, vars syfte är att utveckla klubbarna med bland annat försäljning och marknad. Men även att höja bilden för de högsta fotbollsligorna i Sverige. Utveckling och professionaliseringen av idrotten samt ledarskapet är en förutsättning föri drottens kommersialisering. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringen och de digitala teknologiernas påverkan på controlleryrkets roll, arbetsuppgifter och färdigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Gustavsson; Emilia Svensson; [2021-09-02]
  Nyckelord :digitalisering; controller; controllerrollen; management accountant; färdigheter; digitala verktyg; business intelligence; big data; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mot bakgrund av den ökande digitaliseringen och de digitalaverktyg som uppkommit, exempelvis en ökad automatisering, har valet fallit på att undersökahur controllern påverkats av denna förändring. Detta undersöks ur en svensk kontext, vilketär av intresse eftersom Sverige ligger så pass långt fram i digitaliseringsprocessen jämförtmed de flesta andra europeiska länder. LÄS MER

 3. 3. ”MAN ÄR LIVRÄDD ATT FÅ RASISTSTÄMPELN” - Mellanchefers upplevelse och hantering av problematiska situationer när de leder mångkulturella arbetsgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Sanne; [2021-06-30]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Kulturkrock; Mångfald; Mångkulturella arbetsgrupper; Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om och vilka former av problematiska situationer mellanchefer, som leder mångkulturella arbetsgrupper, upplever. Syftet är även att undersöka vilka strategier mellanchefer använder för att hantera de skillnader och problematiska situationer som möjligen uppstår i en mångkulturell arbetsgrupp. LÄS MER

 4. 4. Krav och resurser ur ett genusperspektiv : en studie och sociala strukturer och mellanchefers arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :social structure; gender; division of labor; demands; control; social support; work related health; sociala strukturer; genus; arbetsdelning; krav; kontroll; stöd; arbetsrelaterad hälsa;

  Sammanfattning : I en granskning av kvinnorsoch mäns arbetsvillkor framgår att för höga krav och begränsade resurser bidrar till sämre psykisk och fysisk hälsa. Kunskapsläget rörande specifikt kvinnor och män, inom specifika branscher ärdockrelativt oklart. LÄS MER

 5. 5. HÅLLBAR HANDEL I UMEÅ : Kan acceleratorprogram få lokala handelsbolag att prestera i krissituationer?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tove Norin; Klara Nygren; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhet; handel; Umeå; acceleratorprogram; SME;

  Sammanfattning : Handelsbranschen står inför ständig förändring med digitalisering och globalisering världen över. Samtidigt har en ny institutionell enhet blommat upp inom den entreprenöriella världenmed intention att minska frekvensen av misslyckade företag, nämligen företagsinkubatorer ochacceleratorer. LÄS MER