Sökning: "Kulturell varumärkeskommunikation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kulturell varumärkeskommunikation.

 1. 1. Myten om gråzonen : En kvalitativ innehållsanalys av kulturell varumärkeskommunikation i samband med opinionsrörelsen Black Lives Matter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Gjörde; Molly Magnfält; [2021]
  Nyckelord :Cultural branding; Myths; Black Lives Matter; Postcolonialism; Visual rhetoric; Semiotics; Kulturell varumärkeskommunikation; Myter; Black Lives Matter; Postkolonialism; Visuell retorik; Semiotik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur västerländska företag har konstruerat sin varumärkeskommunikation i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på semiotik, visuell retorik och postkolonialism granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer för att utläsa de myter företagen kommunicerar. LÄS MER

 2. 2. Feminism till salu: En kvalitativ studie om feminism som varumärkesstrategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Inez Nyberg; Sara Odhnoff; [2019]
  Nyckelord :feminism; cultural values; brand communication; authenticity; cultural branding; postmodernism; postfeminism; social semiotics; kulturella värden; varumärkeskommunikation; autenticitet; kulturell branding; socialsemiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas som en strategisk resurs för att skapa en ökad autenticitet för ett företags varumärke, och därmed bidra till forskningsfältet för strategisk kommunikation. En begränsad mängd forskning har gjorts om feminism som en autenticitetsstrategi i förhållande till varumärket. LÄS MER

 3. 3. Kultur som strategisk resurs: En kvalitativ studie om kulturella värden i Åhléns digitala reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olga Kåks Dufvenberg; Anna Juhlin; [2018]
  Nyckelord :kulturella värden; varumärkeskommunikation; reklam; storytelling; socialsemiotik; multimodalitet; representation; normbrytande kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att söka förståelse för hur ett svenskt, kommersiellt företag arbetar strategiskt kommunikativt med kulturella värden i sin digitala marknadsföring, och därigenom bidra med utökad förståelse inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Det finns begränsat med forskning som har undersökt kulturella värden i reklam. LÄS MER

 4. 4. This is what I'm made of?: En kvalitativ studie om hur Volvo konstruerar svensk identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Granström; Rebecca Gertsson; [2016]
  Nyckelord :svensk identitet; kulturell identitet; myt; mångkultur; varumärkeskommunikation; marknadskommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att öka förståelsen för hur Volvo Cars, som ett multinationellt företag, stärker sitt varumärke genom att strategiskt knyta an till den nationella identiteten och tillhörande myter för att kommunicera svenskhet och mångkultur. Studiens empiriska material består av tre reklamfilmer i Volvos kampanj Made by Sweden, som utifrån ett kvalitativt perspektiv analyseras med hjälp av semiotik och teorier om kulturell och nationell identitet samt myter. LÄS MER

 5. 5. Starka organisationsvarumärken - en jämförande studie av varumärkesidentitet som framgångsfaktor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nilla Edvardsson; Tommy Papp; [2003]
  Nyckelord :organisationsvarumärke; varumärkesidentitet; image; varumärkeskommunikation; hälsovårdsbranschen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka identitetsuppbyggnaden hos framgångsrika, globala organisationsvarumärken och hur denna identitet kommuniceras till kunderna. Metod: Uppsatsen är skriven på uppdrag av Gambro. LÄS MER