Sökning: "hermeneutik diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden hermeneutik diskursanalys.

 1. 1. In the end, the son suffers the sins of the father : En studie om köns- och genusperspektiv i film och dess applicering i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Måns Peltonen; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; hermeneutik; värdegrund; läroplan; genusvetenskap; science-fiction; didaktik; svenskundervisning; narrativ; filmteori.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur science fiction skulle kunna användas i undervisning på gymnasiet i svenskämnet samt det mer övergripande värdegrundsarbetet. Frågorna som ställs är: Vilka teman kring genus och könsnormer tas upp i verken och vad är budskapet som presenteras? Hur kan innehållet i verken kopplas till läroplanen och implementeras i litteraturundervisningen i gymnasieskolan? För att genomföra undersökningen har jag använt mig främst av diskursanalys och hermeneutik och analyserat materialet med hjälp av filmteoretisk och genusvetenskaplig litteratur. LÄS MER

 2. 2. Fiasko eller bara tung förlust? : En kvalitativ innehållsanalys om hur herr- och damhockey skildras vid sportslig motgång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Oscar Walldén; Jacob Bergqvist Berg; [2020]
  Nyckelord :Framing; gender; women- and men hockey; text analysis; Gestaltning; genus; dam- och herrhockey; textanalys;

  Sammanfattning : Skillnader och eventuella orättvisor mellan kvinnor och män inom idrott, och då kanske framför allt inom lagidrott, är något som har hamnat i fokus på senare år. Det är en fråga som majoriteten av svenska nyhetsmedier väljer att lyfta med jämna mellanrum. LÄS MER

 3. 3. Digital Succé? : En studie om Mölndals stads kommunikation med medborgarna på Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Rosenqvist Rosenqvist; Malin Brocker; [2017]
  Nyckelord :Facebook; offentliga organisationer; Mölndals stad; kvalitativ metod; platsmarknadsföring; hermeneutik; meningskapandeteori och socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur Mölndals stads medborgare upplever kommunikationen med kommunen på deras Facebooksida. Dessutom avser studien att undersöka hur Mölndals stad arbetar kommunikativt på Facebook för att öka interaktionen mellan kommunen och medborgarna en i alltmer digitaliserad värld. LÄS MER

 4. 4. "Islam är inget som har hittats på av aliens" : En kvalitativ intervjustudie om islamofobiska diskurser i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Sandra Nordström; [2017]
  Nyckelord :islamofobi; diskursanalys; diskursteori; hermeneutik; semistrukturerad intervju; gymnasieskolan; religionsundervisning; likabehandling; islam;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om islamofobi och hur skolan arbetar förebyggande för att motverka diskriminering och att islamofobiska yttringar och attityder förekommer inom skolmiljön. Detta utifrån Skolverkets riktlinjer och styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Celebrity Endorsement : En kvalitativ analys av Viktväktarnas reklamfilmer.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Hedda Broman; [2015]
  Nyckelord :Celebrity Endorsement; Viktväktarna; celebritet; identifikation; aspirationgrupp; psykologiska övertalningsprinciper;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att analysera vad det är för skillnader med att marknadsföra en produkt eller tjänst med eller utan Celebrity Endorsement. Jag har även analyserat hur varumärket framställs genom att använda Celebrity Endorsement metoden. För att förtydliga min analys har jag granskat två reklamfilmer av Viktväktarna. LÄS MER