Sökning: "medarbetare och ledning"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade orden medarbetare och ledning.

 1. 1. Vägen till värdeskapande. En kvalitativ undersökning av de bakomliggande drivande faktorerna till förändring inom vården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hillevi Glantz; Parya Forghani-Asl; [2022-02-16]
  Nyckelord :Drivkrafter; Innovation; change management; processer; formella informella strukturer; involvering;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa undersökning är följande frågeställningar syntetiserade; Vilka är de bakomliggande faktorerna för förändring på ett sjukhus?, Hur upplevs förändringar av olika yrkesgrupper och på vilket sätt kan de potentiellt påverka förändringsprocessen? Genom en induktiv metodansats har en empirisk datainsamling, i form av flertal intervjuer med medarbetare på ett sjukhus i Skaraborg, använts. Därefter samlades sekundärkällor inom change management för att belysa olika perspektiv på förändringsprocesser och drivkraft för att förklara den insamlade datan. LÄS MER

 2. 2. SJÄLVSTÄNDIGA MEDARBETARE I DIGITALA MILJÖER : Hur organisationer kan bidra till individers självledarskap i samband med digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Hiller Wijk; Andreas Hedendahl Filipsson; [2022]
  Nyckelord :självledarskap; digitalisering; distansarbete; Covid-19; motivation; ledarskap;

  Sammanfattning : Förändring är något som verksamheter måste förhålla sig till kontinuerligt och är under konstant tryck att utforma sig efter de förväntningar som ställs på dem från det externa samhället såväl som de interna intressenterna. I och med teknikens framfart så har organisationer allt mer börjat ställa om för att arbeta utifrån en mer digitaliserad kontext, detta har dock inte alltid varit fallet för den enskilde medarbetaren. LÄS MER

 3. 3. Intern kriskommunikation mellan ledning och medarbetare : Fallstudie i en idéburen organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Christina Sandin; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris; Idéburen organisation; Strategisk internkommunikation; Organisationskultur; Sensemaking;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to contribute with knowledge on how a non-profit organization works strategically with internal crisis communication. The study aimed at answering how management and co-workersperform internal communication before, during and aftercrises. LÄS MER

 4. 4. Lärdomar i en storskalig agil transformation ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Robert Holmgren; Lisa Krus; [2022]
  Nyckelord :agile transformation; business agility; lean-agile leadership; government agency; scaling agile; large-scale agile framework; SAFe; agil transformation; business agility; lean-agilt ledarskap; myndighet; storskaligt agilt; storskaliga agila ramverk; SAFe;

  Sammanfattning : I en mer komplex och föränderlig värld har organisationer svårt att hänga med och tillräckligt snabbt ta vara på möjligheter, hantera utmaningar samt leva upp till förändringar i kundernas krav. De behöver därför öka sin förmåga att snabbare anpassa sig till förändring, något som benämns som business agility. LÄS MER

 5. 5. Att driva utveckling inom kommunal funktionshinderomsorg – Hur vi genom den symboliska interaktionismen kan förstå organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Cajsa Fransman; [2022]
  Nyckelord :Organisationskultur; tilltro; ritualer; språkbruk; roll; delaktighet; engagemang; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationskultur, där den har studerats innan, har övervägande inriktats mot ledning och dess ledarskap. Men hur uttrycks den annorlunda hos medarbetare? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationskulturen inom kommunal funktionshinderomsorg uttrycks av medarbetare, samt hur organisationskulturen påverkar medarbetarens upplevda möjlighet att driva och få igenom utveckling inom områden där medarbetaren engagemang finns. LÄS MER