Sökning: "mångkultur i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden mångkultur i förskolan.

 1. 1. Mångkulturens många former : Pedagogers upplevelser av mångkulturellt arbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ester Birgersson; Katarina Svensson; [2021]
  Nyckelord :Mångkultur; förskollärare; upplevelser; fenomenologi; mångkulturellt område; mångkulturellt arbete;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt samhälle vilket ökar vikten av att inkludera en mångkulturellutbildning redan i förskolan. Mångkultur är ett svårdefinierat begrepp vilket kan medföra otydligheter kring det mångkulturella i förskolans styrdokument. LÄS MER

 2. 2. Sju förskollärares uppfattning om kulturellt arbete i förskolan : Att arbeta med läroplansmålet ”att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer” som utgångspunkt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linnea Olsson; Madelene Tano; [2020]
  Nyckelord :Förskola; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; traditioner;

  Sammanfattning : I Sverige är 7% av alla barn utlandsfödda, alternativt har föräldrar som är födda utomlands. Med bakgrund av detta har denna studie genomförts, som handlar om hur förskollärare anser sig arbeta utifrån läroplansmålet “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer [. LÄS MER

 3. 3. ”Vi normaliserar att alla är olika.” : Om inkluderande arbetssätt i den mångkulturella förskolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Nellie Persson; [2020]
  Nyckelord :Mångkultur; inkludering; exkludering; interkulturell pedagogik; barnkonventionen; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserade på pedagogiken i förskoleklasser som består av mångkultur. Mångkultur har många tolkningar och i detta arbete är det format för barn med utländsk bakgrund och behärskar mer än det svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Interkulturalitet i förskolan : En studie om pedagogers arbetssätt i mångkulturella barngrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Katarina Spajic Larsson; Elin Stenseke; [2020]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; mångkultur;

  Sammanfattning : Med anledning av att antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ständigt ökar är pedagoger idag i behov av nya kompetenser för att möta och stödja barnen i deras språkutveckling. Enligt Borås Stads Språkplattform krävs ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med dessa barn. LÄS MER

 5. 5. ”Jag kan säga såhär att vårt arbete attjobba på förskolan har blivit mycket merkomplext, när vi får en massautmaningar…” : - Kommunikationens betydelse inom mångkulturella förskolor –mellan hem och förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jacqueline Reule; [2020]
  Nyckelord :förskola; interkulturalitet; kommunikation; mångkultur; pedagoger; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Examensarbete handlar om framför allt interkulturell kommunikation och lite om samverkan, mellan pedagoger och vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska. Syftet med studien var att få svarpå vilka utmaningar och hinder pedagoger kan uppleva inom kommunikation, samt på vilka sättkommunikation sker och vad som förmedlas. LÄS MER