Sökning: "välfärd c uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden välfärd c uppsats.

 1. 1. Långtidsarbetslöshet - En förändring i livet : En socialpsykologisk studie av hur långtidsarbetslösas liv förändras efter en arbetslöshet med fokus på socialt välbefinnande, roll & identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marianne Eldonson; Annelie Rosén; [2015]
  Nyckelord :Social bonds; shame; role; identity; interaction rituals; welfare.; Sociala band; skam; roll; identitet; interaktionsritualer; välbefinnande.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att långtidsarbetslöshet har betydelse för individens livskvalité och att människor utan ett arbete lätt blir till någon som får stå utanför gemenskapen i samhället. Vi önskar i vår C-uppsats att lyfta fram vad som sker i individens liv vid långtidsarbetslöshet, med fokus på hur arbetslösheten ändrat individens sätt att se på sig själv och hur det sociala och arbetsplatsanknutna nätverket förändrats. LÄS MER

 2. 2. Subliminal priming : Manipulation till att välja en specifik kulör på plastpåse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rickard Nordberg; [2014]
  Nyckelord :priming; subliminal; elections; bag; color; colour; psychology; nordberg; Rickard; mdh; mälardalen; Eskilstuna; Västerås; sps126; behavioral; behavioral; course; hvv; health; care; welfare; essay; c-essay; advertisement; gender; decision making; gender; advertising; perception; marketing; emotion; technique; Swedish law; colors; people; individuals; plastic bag; popcorn; Vicary; manipulation; specific; business; shop; trend; alcohol; choice; Choosing; decision making; behaviour; priming; subliminal; val; påse; färg; kulör; psykologi; nordberg; rickard; mdh; mälardalen; eskilstuna; västerås; sps126; beteendevetenskap; beteendevetare; kurs; hvv; hälsa; vård; välfärd; uppsats; c-uppsats; colour; advertisement; gender; decision making; kön; reklam; perception; marknadsföring; emotion; metod; svensk lag; färger; människor; individer; plastpåse; påse; popcorn; vicary; manipulation; specifik; affär; shop; trend; alkohol; examen; beteende;

  Sammanfattning : Primad information är lättare tillgängligt i minnet och kan således lättare bli igenkänt. Förutsättningar för priming är bland annat subliminal perception, mål, tillförlitlighet, icke vaksamt och icke vanemässigt. Studiens syfte är att få bredare förståelse gällande subliminal primings påverkan. LÄS MER

 3. 3. Asylboenden som välfärdstjänst : En studie om utförarnas idéer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Münür Kacar; Sulejman Ovcina; [2014]
  Nyckelord :asylboenden; välfärdsideal; socialdemokrati; liberalism; korporativism;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har vi mot bakgrund av att Migrationsverket inte längre driver några flyktingförläggningar i egen regi, studerat det aktörslandskap som tagit över denna uppgift. I studien har vi intervjuat två offentliga, en ideell och tre privata aktörer som driver asylboenden. LÄS MER

 4. 4. Regional utveckling – En studie om samverkan i nätverk som ett medel för strategisk kompetensförsörjning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Annelie Johansson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats syftar till att nå förståelse kring de betingelser som möjliggör strategisk samverkan för kompetensförsörjning. Formen för samverkan är ett nätverk. Studien har sin utgångspunkt i politiska dokument, på olika nivåer, som betonar vikten av mer lärande. LÄS MER

 5. 5. Missbrukets familjeansikten: en C-uppsats om anhöriga till missbrukare sett ur ett kvinnligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jenny Larsson; Malin Svensson; [2001]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Our purpose with this essay was to, on basis of the life story of a woman who lived with a drug addict, explore how the life situation in the family turns out. We therefore interviewed professionals with theoretical base in the solution focused treatment, the Minnesota program, the psychodynamic theory and the theory of systems, We also took a closer look at current research within the area. LÄS MER