Sökning: "kontinuitetsprincipen i skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kontinuitetsprincipen i skatterätt.

 1. 1. Umgängessabotage vid vårdnadsmål - en studie av kontinuitetsprincipen och kontaktprincipen vid avgörande av vårdnadsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Nihlwing; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikeshandelsrätt; vårdnad; kontaktprincipen; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vårdnadsmål ska utgångspunkten för bedömningen vara barnets bästa. Inbegripet i detta begrepp, samt lagstiftningen om denna företeelse i 6:2a föräldrabalken, är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Köp, gåva eller mittemellan? – En studie om fångesklassificering och kontinuitetsprincipen vid underprisöverlåtelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Brohall; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; Gåva; Fångesklassificering; Kontinuitetsprincipen; Underprisöverlåtelser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kontinuitetsprincipen och fångesklassificering har ofta ett direkt samband. Att en överlåtelse klassificeras som gåva medför i regel att inkomstbeskattning kan underlåtas när en tillgång överlåts och att mottagaren övertar obeskattat värde i enlighet med kontinuitetsprincipen. Vid underprisöverlåtelser enligt reglerna i 23 kap. LÄS MER

 3. 3. Skatterättens betydelse vid generationsskifte av skogsbruksfastigheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Malin Isaksson; [2010]
  Nyckelord :Generationsskifte; enskild näringsverksamhet; skogsbruksfastighet; skatterätt;

  Sammanfattning : SammanfattningIdag står över 200 000 privata skogsägare i Sverige inför ett kommande generationsskifte. Istället för att göra skiftesprocessen till en naturlig del av skogsfastighetens livscykel, visar statistik gällande de privata ägarnas medelålder att många väljer att skjuta det, förr eller senare oundvikliga generationsskiftet, på framtiden. LÄS MER

 4. 4. Generationsskifte : av familjeägda jord- och skogsbruksföretag

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Emeli Olaison; [2007]
  Nyckelord :Succession of Ownership; Change of Generation; Agriculture; Forestry; generationsskifte; ägarskifte; jordbruk; skogsbruk;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to present, investigate and especially to analyse the legal rules that apply in the process of changing of the generation of the ownership of Swedish agriculture and forestry family business. The methods that this study include are: unplanned succession of ownership, i.e. LÄS MER

 5. 5. Framskjuten beskattning för alla - Fåmansföretagare, andelsbyten och ett brådskande lagstiftningsärende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Ecorcheville; [2004]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett andelsbyte är en transaktion där den skattskyldige säljer sina andelar i ett företag till ett annat företag mot vederlag i form av andelar i det köpande företaget. Enligt allmänna skatterättsliga regler är ett andelsbyte att betrakta som en avyttring och en kapitalvinstbeskattning skall normalt ske hos säljaren. LÄS MER