Sökning: "uppstas"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet uppstas.

 1. 1. Köp av sexuell tjänst. Varför ser lagstiftningen ut som den gör?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Skog; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Min uppstas syftar till att få reda på de argument som låg till grund för kriminaliseringen av sexuell tjänst som kom 1999 och varför endast köparen kriminaliserades. Min uppsats sträcker sig över en lång period från 1977-2011. LÄS MER

 2. 2. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesbyggande med hjälp av webbsidor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Johansson; Nikola Mihailovski; [2006]
  Nyckelord :Internet; lättrörliga konsumtionsvaror; varumärken; varumärkesbyggande; webbsidor; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppstas ämnar studera och analysera hur företag inom lättrörliga konsumtionsvaror vårdar och stärker sina varumärken med hjälp av webbsidor. Kvalitativ metod används då en djupare förståelse vill åstadkommas av fenomenet som studeras. Sekundärdata, djupintervjuer tillsammans med observationer kombineras vid insamlingen av data. LÄS MER