GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Miriam Lange Bålman; [2019]

Nyckelord: Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

Sammanfattning: Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. En tänkbar lösning för att säkra ett adekvat intag kan vara konsumtion av kosttillskott och probiotika. I dagsläget finns osäkra uppgifter om hur många gravida kvinnor som intar tillskott.  Syfte Att undersöka hur många gravida kvinnor i Västerbottens län som valde att inta kosttillskott, främst järn och probiotika, samt om det fanns en skillnad mellan olika faktorer och intag.  Metod En kvantitativ tvärsnittsstudie där gravida kvinnor (n=1473) från Northpop-studien i Västerbottens län svarade på ett frågeformulär gällande intag av kosttillskott och faktorer som ålder, utbildning, kostregim etc. De statistiska tester som användes var Chi-2-test, oberoende t-test och Mann Whitney U-test. Materialet analyserades i SPSS. Signifikansnivån sattes till p<0,05.  Resultat Majoriteten av deltagarna svarade att de intog kosttillskott. Faktorer som ökade intaget av kosttillskott hos gravida kvinnor var högre ålder (p=0,030) jämfört med lägre ålder, högre utbildningsnivå (p=0,006) jämfört med lägre utbildningsnivå och vegetarisk/vegansk kost (p=0,021) jämfört med blandkost. Femtiofem procent uppgav att de intog järntillskott. De faktorer som ökade intaget av järntillskott hos gravida kvinnor var vegetarisk/vegansk kost (p=0,001) jämfört med blandkost. Probiotika intogs av 2 procent. Ett högre intag av probiotika sågs hos personer boende i stadsområde (p=0,024) jämfört med övriga boenderegioner samt de som åt vegetarisk/vegansk kost (p=0,001) jämfört med blandkost.  Slutsats Majoriteten av deltagarna intog någon typ av kosttillskott, hälften intog järntillskott och en liten andel intog probiotika. Lågutbildade, yngre, de som äter blandkost och bor utanför stadsområde verkar vara i riskgruppen för att inte inta kosttillskott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)